PRIVACY POLICY

Verwerkingsverantwoordelijke: ECC NV, Terbekehofdreef 50-52, B-2610 Wilrijk, België.

Uw gegevens worden verwerkt voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie,  opvolgen van bestellingen en leveringen, opvolgen van de solvabiliteit), leverancierbeheer

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond: artikel 6.1. b – f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij zijn genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken omwille van wettelijke en contractuele verplichtingen en voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd.

Wij verwerken de gegevens verkregen uit mededeling door u.

Uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden waarmee een overeenkomst werd gesloten

Sommige derden waar de gegevens aan bezorgd worden, bevinden zich in het buitenland of zijn internationale organisaties .

Uw gegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen

Overeenkomstig de wetgeving, kan u inzage krijgen in de gegevens. Onjuiste gegevens worden verbeterd op uw verzoek.

Hiertoe richt u een aanvraag aan info@ecc-belgium.be, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van de toestemming die u ons daarvoor heeft gegeven, dan hebt u het recht om bepaalde gegevens te wissen. U heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde gegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

U heeft het recht om uw gegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens, wordt een volledig geautomatiseerde beoordeling gemaakt met betrekking tot het aangaan en in stand houden van een klantenrelatie.

De elementen die aan de basis liggen van deze beoordeling zijn de reeds bestaande contacten, de betalingsgegevens, de termijnen van betaling, het volume van de bestellingen.

U heeft het recht uw standpunt m.b.t. deze beoordeling naar voor te brengen. Indien U het wenst, kan zowel de beslissing als uw standpunt besproken worden.

Indien u vragen of bemerkingen heeft, kan u contact opnemen met ons op volgend emailadres:  info@ecc-belgium.be

Mocht u klachten hebben dan kan u ons of de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren.